Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.18.) önkormányzati rendelete az intézményi és személyi térítési díjakról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (III.18.) önkormányzati rendelete
az intézményi és személyi térítési díjakról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (5) bekezdésében, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés c) pontjában, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 6. és 8. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva, a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás Társulási Tanácsával egyetértésben a következőket rendeli el:


1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed

a) Kunsziget Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) fenntartásában működő Tündérvár Óvodára (a továbbiakban: óvoda), az óvodával jogviszonyban álló gyermekre és törvényes képviselőjére;

b) Kunszigeti Közszolgáltató Nonprofit Kft. fenntartásában működő Kunszigeti Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára (a továbbiakban: általános iskola), az intézményben gyermekétkeztetést igénybe vevő személyre és törvényes képviselőjére;

c) Kunszigeti Gyermekellátó Társulás (a továbbiakban: gyermekellátó társulás) fenntartásában működő Manóvár Családi Napközire (a továbbiakban: családi napközi), a családi napközivel jogviszonyban álló gyermekre és törvényes képviselőjére.


2. § (1) Az önkormányzat az óvoda és a családi napközi intézményi térítési díjait jelen rendelet mellékletében foglaltak szerint határozza meg.

(2) Az általános iskola intézményi térítési díját a fenntartó határozza meg a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően.


3. § Az óvoda és a családi napközi esetében a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni.


4. § (1) Az óvoda és az általános iskola esetében az önkormányzat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményén kívül más, a személyi térítési díjakat érintő kedvezményeket nem állapít meg.

(2) Az általános iskola esetében a normatív kedvezmények biztosításából fakadó költségeket az önkormányzat a fenntartó részére megtéríti. Az önkormányzat a fenntartó részére a gyermekétkeztetés önköltségére – megállapodás alapján – további működési támogatást biztosíthat.

(3)[1] A családi napközi személyi térítési díja tekintetében a fenntartó a bölcsődei ellátás és óvodai nevelés esetében a gyermekétkeztetésre alkalmazandó normatív kedvezményekkel megegyező összegű és az ott meghatározott feltételekkel igénybe vehető kedvezményeket biztosít.

(4) A családi napközi esetében a kedvezmények biztosításából fakadó fenntartói költségek viseléséről a gyermekellátó társulás társulási megállapodása rendelkezik.5. § Az önkormányzat által biztosított szociális étkeztetés intézményi térítési díját jelen rendelet melléklete, a személyi térítési díjának megállapítására vonatkozó szabályokat a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet tartalmazza.


6. § (1) Jelen rendelet 2014. április 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkezési térítési díjakról szóló 10/2011. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.[1]

Módosította: 7/2015. (VIII. 4.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. szeptember 1.


Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
93.19 KB