Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (X. 6.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2020. (X. 6.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 8/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő f) ponttal egészül ki:


„2. § f) sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a műanyag, papír és fém – elsősorban csomagolási – hulladék ingatlanon történő gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény.”


2. § A Rendelet 12. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„Az (1) bekezdés szerinti ingatlanhasználó eltérő igénye esetén a 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti űrmértékű gyűjtőedényzetet is választhatja.”


3. § A Rendelet 14. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„14. § (1) Az ingatlanhasználó köteles elsődlegesen az elkülönített hulladékgyűjtési rendszereket igénybe venni, és gondoskodni arról, hogy a települési hulladék szétválogatva a megfelelő edényzetbe vagy zsákba kerüljön.

(2) Amennyiben a közszolgáltató a jelen rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékgyűjtő edényzet ürítése során megállapítja, hogy nem a megfelelő típusú hulladék került elhelyezésre a gyűjtőedényben, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését fényképfelvétellel és a gyűjtőedény ürítését igazoló elektronikus adattal dokumentálja, és a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként szállítja el, amelyért az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A közszolgáltató a vegyes hulladékként történő elszállításról az ok feltüntetésével öt munkanapon belül írásban, igazolható módon tájékoztatja az ingatlanhasználót, egyúttal felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak betartására.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a közszolgáltató (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követő egy éven belül a hulladékgyűjtés szabályait igazolható módon ismételten megsérti, a közszolgáltató a 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékgyűjtő edényzet ürítését a jelen rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megtagadhatja.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó a közszolgáltató (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követő egy éven belül a hulladékgyűjtés szabályait igazolható módon többszörösen megsérti, a közszolgáltató jogosult a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékgyűjtő edényzetet az ingatlanhasználótól elszállítani.”


4. § A Rendelet 26. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„26. § Közös tulajdonban álló ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla. Amennyiben a tulajdonosok nem nyilatkoznak, akkor a közszolgáltatási díj fizetésére a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, egyenlő tulajdoni hányad esetén az ingatlan-nyilvántartásba elősként bejegyzett tulajdonos köteles.”


5. § A Rendelet az alábbi 27/A. §-sal egészül ki:


„27/A. § E rendelet rendelkezései a fennálló jogviszonyokra is alkalmazandók.”


6. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.