Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2020. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések


1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet tárgyi hatálya a település közigazgatási területén lévő ingatlanon keletkező vagy ott bármilyen okból elhelyezett, átvett, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: hulladéktörvény) 2. § (1) bekezdés 43. pontjában meghatározott, a 42. § (1) bekezdése szerinti hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékokra (a továbbiakban: hulladék) terjed ki.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a település köztisztaságával összefüggő feladatokra.

(3) A rendelet személyi hatálya a települési önkormányzatra, a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásra (a továbbiakban: társulás), a közszolgáltatóra, az ingatlanhasználóra és a Koordináló szervre terjed ki.2. Értelmező rendelkezések


2. § A rendelet alkalmazásában:

a) alvállalkozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerinti közreműködő és a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény szerinti alvállalkozó;

b) barna fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a biológiailag lebomló hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény;

c) ingatlan: az ingatlan-nyilvántartás szerint külön helyrajzi számmal rendelkező ingatlan, továbbá az önállóan bérbe- vagy használatba adott ingatlanrész;

d) maradék vegyes hulladék: a biológiailag lebomló hulladék, valamint a műanyag, papír és fém csomagolási hulladék ingatlanon belül történő elkülönített gyűjtése után az ingatlanon visszamaradó vegyes hulladék, a lomhulladék kivételével;

e) szürke fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a maradék vegyes hulladék és a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény.

f)[1] sárga fedelű hulladékgyűjtő edényzet: a műanyag, papír és fém – elsősorban csomagolási – hulladék ingatlanon történő gyűjtésére szolgáló gyűjtőedény.3. A közszolgáltatóra és a közszolgáltatásra vonatkozó általános szabályok


3. § A települési önkormányzat a települési hulladékra vonatkozó hulladékgazdálkodási közszolgáltatást az 1. mellékletben meghatározott területen hulladékgyűjtő edényzettel biztosítja.

4. § (1) A társulás - mint a települési hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására kötelezett – az általa közbeszerzési eljárásban kiválasztott közszolgáltatóval kötött közszolgáltatási szerződés útján biztosítja a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.


(2) A társulás és a közszolgáltató által kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés a magasabb szintű jogszabályokban előírtakon kívül tartalmazza a közszolgáltatás megszűnésére vonatkozó, továbbá a közszolgáltató pénzügyi, gazdasági, műszaki és szakmai tevékenységének, költség-hatékony gazdálkodásának ellenőrizhetőségét, átláthatóságát biztosító előírásokat.


(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátása az (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási szerződés hiányában a törvény erejénél fogva vagy hatósági határozat alapján biztosított.


5. § A közszolgáltató vagy alvállalkozója bármely, a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet végezhet. A közszolgáltató a közszolgáltatás elvégzéséhez a közszolgáltatás egészéhez viszonyított legfeljebb 25 %-os mértékig vehet igénybe alvállalkozót. A közszolgáltató tagja a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységet korlátlanul végezhet.


II. Fejezet

Részletes rendelkezések


4. A közszolgáltató települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei


6. § (1) A közszolgáltató a 12. § rendelkezései szerint biztosítja a hulladék gyűjtéséhez és elszállításához szükséges alábbi gyűjtőedényt az ingatlanhasználó részére:

a) 120 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

b) 240 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

c) 1100 literes műanyag hulladékgyűjtő edényzet,

d) 3, 6, 7, 10, 11, 24 vagy 30 m3-es nyitott konténer,

e) 4 vagy 5 m3-es zárt konténer vagy

f) tömörítős konténer tömörítő fejjel.


(2) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó és lakóközössége részére haszonkölcsön-szerződés alapján biztosítja a gyűjtőedényt. Más ingatlanhasználó részére a gyűjtőedény biztosítása haszonkölcsön- szerződés vagy bérleti szerződés alapján történik.


(3) A közszolgáltató kizárólag az általa biztosított gyűjtőedényből szállítja el a hulladékot.


(4) Az (1) bekezdés a)-e) pontjai szerinti hulladékgyűjtő edénynek a közszolgáltatással érintett ingatlanhoz történő elszállításáról az ingatlanhasználó maga vagy a közszolgáltató térítés ellenében gondoskodik.


7. § (1) A közszolgáltató jogosult a gyűjtőedény ürítését megtagadni, ha abban nem a gyűjtőedény fajtájának, méretének, a járatnapnak vagy a szerződésnek megfelelő hulladékot helyezett el az ingatlanhasználó. Az ürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok feltüntetésével írásbeli értesítéssel tájékoztatja az ingatlanhasználót.


(2) A közszolgáltató a 3. §-ban meghatározott területen az ingatlanhasználó által kihelyezett, a 6. § (1) bekezdése szerinti gyűjtőedényben lévő települési hulladékot az előre közölt járatnapon elszállítja.


(3) A közszolgáltató gondoskodik az elszállított hulladék további kezeléséről.


(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási jogviszony létrejöttével a hulladéktörvény 32/A. § (5)-(7) bekezdése és 38. §-ában foglaltak szerint végzi adatszolgáltatási tevékenységét, illetve kezeli a személyes adatokat.


5. Az ingatlanhasználó települési hulladékkal kapcsolatos jogai és kötelezettségei


8. § Az ingatlanhasználó a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéhez a közszolgáltatótól a hulladékgyűjtő edényt átveszi és az ingatlanán keletkező települési hulladékot a közszolgáltatónak rendszeres időközönként átadja.


9. § (1) Gazdálkodó szervezet az ingatlan területén képződő, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékának vegyesen történő gyűjtése esetén köteles a közszolgáltatás igénybevételére.


(2) Gazdálkodó szervezet az elkülönítetten gyűjtött háztartási hulladékhoz hasonló hulladék keletkezése esetén a közszolgáltatást igénybe veheti.


(3) Az igénybevétel módját és feltételeit a közszolgáltatás tartalmának megfelelően a közszolgáltató és az ingatlanhasználó közötti külön írásba foglalt szerződés rögzítheti. Írásba foglalt szerződés hiányában a szerződés a 8. § rendelkezései szerinti ráutaló magatartással jön létre.


10. § (1) Az ingatlanhasználó az ürítésre szánt gyűjtőedényt - a járatnapon, a közterületen, közvetlenül a járat útvonala mellett - a közút forgalmát nem akadályozó módon - úgy helyezi el, hogy azt a közszolgáltató kiüríthesse. Nem természetes személy ingatlanhasználóval a közszolgáltató ettől eltérően is megállapodhat.


(2) Az ingatlanhasználó a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során biztosítja, hogy a hulladék a szállítójármű szerkezete által kiüríthető tömörségű legyen, továbbá az edénybe veszélyes hulladék, illetve az edényt károsító vagy emberi egészségre káros hulladék, valamint építési-bontási hulladék ne kerülhessen.


(3) Az elszállítás céljára kihelyezett vagy tartósan a közterületen elhelyezett gyűjtőedény környékének rendszeres tisztántartásáról az ingatlanhasználó gondoskodik.


11. § (1) A közszolgáltatásba tartozó hulladék gyűjtéséhez az ingatlanhasználó olyan űrtartalmú és darabszámú gyűjtőedényt választ, hogy abban a közszolgáltató által közzétett, vagy szerződésben közölt járatnapok között keletkező települési hulladék elférjen.


(2) Ha az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék előírásoknak megfelelő gyűjtéséhez és elszállításra való átadásához a rendszeresített, szükséges űrtartalmú vagy darabszámú gyűjtőedénnyel nem, vagy nem megfelelő mértekben vagy mennyiségben rendelkezik, a nagyobb űrtartalmú vagy több gyűjtőedény iránti igényét a közszolgáltatónak bejelenti. A bejelentés alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a hulladék megfelelő gyűjtéséhez és elszállításához alkalmas nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt az ingatlanhasználó rendelkezésére bocsát.


(3) Ha az ingatlanhasználó a közszolgáltatónak nem a ténylegesen keletkező települési hulladék mennyiségének megfelelő gyűjtőedény iránti igényt jelent be, és ebből adódóan vagy egyéb okból az ürítésre vagy elszállításra kihelyezett hulladék mennyisége meghaladja az ingatlanhasználó rendelkezésére álló gyűjtőedény űrtartalmát, a közszolgáltató - az ingatlanhasználó írásbeli értesítése után - jogosult az ingatlanra nagyobb űrtartalmú vagy további gyűjtőedényt kihelyezni.


(4) A gyűjtőedénybe csak olyan mennyiségű települési hulladék helyezhető el, hogy a gyűjtőedényzet teteje a közterületre való kihelyezéskor lecsukható, illetve a jelölt hulladékgyűjtő zsák beköthető legyen.


6. A közszolgáltatás rendszere


12. § (1) A közszolgáltató az 1. mellékletben lehatárolt közszolgáltatási területen lévő, háromlakásos vagy annál kevesebb lakásból álló ingatlan természetes személy ingatlanhasználója részére lakásonként haszonkölcsön-szerződés alapján az alábbi, szállítóeszközéhez rendszeresített, elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényt biztosítja:

a) egy 120 literes, barna fedelű edényzetet a biológiailag lebomló hulladékok gyűjtésére,  

b) egy 120 literes, szürke fedelű edényzetet a maradék vegyesen gyűjtött települési hulladék gyűjtésére és

c) egy 240 literes edényzetet a műanyag, papír és fém csomagolási hulladék együttes gyűjtésére


(2) A közszolgáltató az 1. mellékletben lehatárolt közszolgáltatási területen lévő, négylakásos vagy annál több lakásból álló ingatlan ingatlanhasználója részére, a hulladékok vegyesen történő gyűjtéséhez haszonkölcsön-szerződés alapján, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 120 literes, 240 literes vagy 1100 literes szabványos, elektronikus jeladóval felszerelt gyűjtőedényzetet biztosít.


(3)[2] Az (1) bekezdés szerinti ingatlanhasználó eltérő igénye esetén a 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti űrmértékű gyűjtőedényzetet is választhatja.


(4) A közszolgáltató az 1. mellékletben lehatárolt közszolgáltatási területen a nem természetes személy ingatlanhasználó részére a vegyesen gyűjtött, háztartási hulladékhoz hasonló hulladékai tekintetében - a hulladék vegyesen történő gyűjtéséhez külön szerződés alapján szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényzetet biztosít.


(5) A közszolgáltató a nem természetes személy ingatlanhasználó részére igény esetén biztosíthatja az elkülönített hulladékgyűjtés és elszállítás lehetőségét.


13. § A közszolgáltató

a) a b) és c) pontban foglaltak kivételével a települési hulladék elszállítását a vonatkozó közegészségügyi követelményeknek megfelelő gyakorisággal,

b) a maradék hulladék kéthetente egy alkalommal,

c) a műanyag, papír és fém csomagolási hulladék havonta egy alkalommal

történő elszállítását biztosítja.


14. § (1)[3] Az ingatlanhasználó köteles elsődlegesen az elkülönített hulladékgyűjtési rendszereket igénybe venni, és gondoskodni arról, hogy a települési hulladék szétválogatva a megfelelő edényzetbe vagy zsákba kerüljön.

(2) Amennyiben a közszolgáltató a jelen rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékgyűjtő edényzet ürítése során megállapítja, hogy nem a megfelelő típusú hulladék került elhelyezésre a gyűjtőedényben, úgy a közszolgáltató a hulladékgyűjtés szabályainak megsértését fényképfelvétellel és a gyűjtőedény ürítését igazoló elektronikus adattal dokumentálja, és a gyűjtőedénybe így elhelyezett hulladékot vegyes hulladékként szállítja el, amelyért az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat köteles fizetni. A közszolgáltató a vegyes hulladékként történő elszállításról az ok feltüntetésével öt munkanapon belül írásban, igazolható módon tájékoztatja az ingatlanhasználót, egyúttal felszólítja a hulladékgyűjtés szabályainak betartására.

(3) Amennyiben az ingatlanhasználó a közszolgáltató (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követő egy éven belül a hulladékgyűjtés szabályait igazolható módon ismételten megsérti, a közszolgáltató a 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékgyűjtő edényzet ürítését a jelen rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint megtagadhatja.

(4) Amennyiben az ingatlanhasználó a közszolgáltató (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő felszólítását követő egy éven belül a hulladékgyűjtés szabályait igazolható módon többszörösen megsérti, a közszolgáltató jogosult a haszonkölcsön-szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a 12. § (1) bekezdés c) pontja szerinti hulladékgyűjtő edényzetet az ingatlanhasználótól elszállítani


7. Hulladékgazdálkodási létesítmények


15. § (1) A közszolgáltató a természetes személy ingatlanhasználó részére a település közterületén lévő hulladékgyűjtő sziget igénybevételét térítésmentesen biztosítja.


(2) A hulladékgyűjtő szigeten elkülönítve helyezhető el az üveg - elsősorban csomagolási – hulladék.


(3) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő szigeten lévő edényzetet járatterve szerinti gyakorisággal üríti.


(4) A közszolgáltató a hulladékgyűjtő sziget területén az edényzeten kívül elhelyezett hulladékok közül kizárólag a (2) bekezdés szerinti hulladékokat szállítja el.


16. § (1) A közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékgyűjtő udvarban, különösen a lomtalanítási lehetőség biztosítására - nyitvatartási időben, egész évben - egyes hulladékok 17. § (1)-(3) meghatározott mennyiségének elhelyezését lehetővé teszi azon természetes személy ingatlanhasználó számára, aki a vele kapcsolatos közszolgáltatási jogviszony fennállását lakcím kártyával igazolja, továbbá igazolja azt is, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Koordináló szerv részére megfizette.


(2) A hulladékgyűjtő udvart a nem természetes személy ingatlanhasználó csak a közszolgáltató által megállapított térítés ellenében veheti igénybe.


17. § (1) A hulladékgyűjtő udvarban a lomnak nem minősülő műanyag, papír, üveg, fém és textil hulladék, valamint a fás szárú kerti nyesedék (éves mennyiségi korlátozás nélkül), alkalmanként a hulladékgyűjtő edény szabad térfogatának megfelelő mennyiségben helyezhető el.

(2) A hulladékgyűjtő udvarban a lomhulladék – beleértve a lomnak minősülő nagy darabos műanyag hulladékot is – ingatlanonként évi 5 m3 mennyiségben, az építési-bontási hulladék ingatlanonként havonta ingatlanonként 1 m3, de évente legfeljebb 3 m3 mennyiségben, a gumiabroncs hulladék évente ingatlanonként 200 kg mennyiségben, a használt étolaj és zsír hulladék havonta ingatlanonként 5 liter, de évente legfeljebb összesen 60 liter mennyiségben helyezhető el.


(3) A hulladékgyűjtő udvarban a veszélyes hulladékok közül mennyiségi korlátozással helyezhető el

a) az elem, az akkumulátor, elektronikai hulladék, festékes és vegyszeres göngyöleg ingatlanonként egy alkalommal összesen 15 kg mennyiségben, de évente legfeljebb összesen 60 kg mennyiségben,

b) a fáradtolaj hulladék ingatlanonként évente legfeljebb 5 liter mennyiségben.


18. § A közszolgáltató a közszolgáltatás részeként alkalmanként, házhoz menő vagy őrzött helyen történő elkülönített hulladékgyűjtési, lomtalanítási lehetőséget is biztosíthat a természetes személy ingatlanhasználónál keletkező, a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék gyűjtésére.


19. § (1) A közszolgáltató az általa üzemeltetett hulladékkezelő létesítménybe az ingatlanhasználó által közvetlenül beszállított, elkülönítetten gyűjtött települési hulladékot befogadja.8. Közszolgáltatási díj


20. § (1) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett beépített ingatlan használója a szolgáltatásért közszolgáltatási díjat fizet az állami hulladékgazdálkodási közfeladat ellátására létrehozott Koordináló szerv részére.


(2) A közszolgáltatási díj kéttényezős, rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.


(3) A rendelkezésre állási díj éves díj, amelyet a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó önálló ingatlanonként, a szolgáltatás igénybevételének mértékétől függetlenül köteles megfizetni.


(4) Az ürítési díjat a természetes személy ingatlanhasználó és lakóközössége a részére biztosított, elektronikus jeladóval ellátott hulladékgyűjtő edény tényleges ürítési adatai, míg a nem természetes személy ingatlanhasználó a hulladékgyűjtő járat sűrűsége által meghatározott mértékben – átalányként -, illetve külön értesítésre történő hulladékelszállítás esetén a tényleges elszállítás alapján fizeti meg.


(5) A műanyag, papír és fém csomagolási hulladékot tartalmazó edény ürítéséért ürítési díjat nem kell fizetni. Ez vonatkozik az üveg csomagolási hulladékot tartalmazó szelektív hulladékgyűjtő szigeten lévő gyűjtőedényre is.


21. § Amennyiben az ingatlan beépítetlen, az ingatlanhasználónak közszolgáltatási díjat nem kell fizetnie.


22. § (1) Amennyiben a beépített ingatlan legalább négy egymást követő hónapig lakatlan lesz, azt ezen idő alatt nem használják, az ingatlanhasználó kérheti a közszolgáltatótól a közszolgáltatás szüneteltetését.


(2) A lakatlanság tényét az ingatlanhasználó írásban jelenti be, és hitelt érdemlően bizonyítja a közszolgáltatónak. Ha a bemutatott bizonyítékok (különösen közüzemi számlák, okiratok, a helyi jegyző igazolása) alapján a közszolgáltató meggyőződött arról, hogy az ingatlan lakatlan és ott hulladék nem keletkezik, a bejelentést követő számlázási időszak első napjától az ingatlanhasználó a szüneteltetés időtartamára közszolgáltatási díjat nem fizet.


(3) A szüneteltetés időtartama alatt az ingatlanhasználó a közszolgáltatás többi elemét sem veheti igénybe.


23. § (1) Több ingatlant kiszolgáló gyűjtőedény közszolgáltatási díját az épület tulajdonosa, kezelője, társasház és lakásszövetkezet esetén a társasházi tulajdonostársak közössége vagy a szövetkezet téríti meg.


(2) Igény esetén egyedi számla kibocsátására kerül sor a társasház és a lakásszövetkezet képviseletére jogosultnak az ingatlanhasználók közötti díj felosztására vonatkozó nyilatkozata és az egyedi számlák kiállításához szükséges adatszolgáltatása alapján. Amennyiben az erre vonatkozó igényt november 30-ig hiánytalanul megteszi a képviseletre jogosult, a felosztott számlázás a következő év első napjától valósul meg. Az egyedi számla ingatlanonként tartalmazza a rendelkezésre állási díjat és a felosztásra vonatkozó nyilatkozat szerint felosztott ürítési díjat.


(3) A társasházi, lakásszövetkezeti kiszámlázási arányszámok változását a képviseletre jogosult a számlázást megelőző hónap első napjáig jelentheti be.


24. § (1) A Koordináló szerv a közszolgáltatás díját számlázási időszakonként utólag számlázza az ingatlanhasználó részére. A közszolgáltatás díja negyedévi rendszerességgel fizetendő.


25. § (1) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást a régi és az új ingatlanhasználó – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a közszolgáltató által rendszeresített módon és formában köteles bejelenteni a változás bekövetkezését követő 15 napon belül. Ekkor a közszolgáltató az ingatlanhasználó változását a változás napjának megfelelően rögzíti nyilvántartásaiban. Amennyiben a bejelentés ideje a tényleges változás idejét 15 nappal meghaladja, akkor a közszolgáltató a bejelentés napját tekinti a változás napjának.


(2) A változás bejelentésének minden olyan adatot tartalmaznia kell, amely az ingatlanhasználó azonosítását egyértelművé teszik. A Koordináló szerv mindaddig a régi ingatlanhasználónak köteles a közszolgáltatási díjat kiszámlázni, míg az (1) bekezdés szerinti változás-bejelentés meg nem történik.        


(3) Amennyiben csak az egyik ingatlanhasználó jelenti be az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, akkor a változás ténye hitelt érdemlő módon - különösen adásvételi szerződés, három hónapnál nem régebbi tulajdoni lap, bérleti szerződés, csereszerződés, birtokbaadási jegyzőkönyv bemutatásával - bizonyítandó.


26. §[4] Közös tulajdonban álló ingatlan esetén az ingatlan tulajdonosai nyilatkoznak arról, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a közszolgáltatási számla. Amennyiben a tulajdonosok nem nyilatkoznak, akkor a közszolgáltatási díj fizetésére a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, egyenlő tulajdoni hányad esetén az ingatlan-nyilvántartásba elősként bejegyzett tulajdonos köteles.


III. Fejezet

9. Záró rendelkezések


27. § Ez a rendelet 2020. szeptember 15. napján lép hatályba.


27/A. §[5] E rendelet rendelkezései a fennálló jogviszonyokra is alkalmazandók.


28. § E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 13/2014. (XII.2.) önkormányzati rendelet.

[1]

Beiktatta a 9/2020. (X. 6.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. október 7. napjától.

[2]

A rendelet szövegét a 9/2020. (X. 6.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 7-től.

[3]

Beiktatta a 9/2020. (X. 6.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2020. október 7. napjától.

[4]

A rendelet szövegét a 9/2020. (X. 6.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 2020. október 7-től.

[5]

Beiktatta a 9/2020. (X. 6.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2020. október 7. napjától.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
122.45 KB