Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Polgármesterének 4/2020. (V. 20.) rendelete a közművelődésről

Kunsziget Község Polgármesterének 4/2020. (V. 20.) rendelete
a közművelődésről

Kunsziget Község Polgármestere a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában nevesített feladatának eleget téve, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, e törvény és a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi rendeletet alkotja: 


Általános rendelkezések


1. § (1) Kunsziget Község Polgármestere a község lakóinak érdekeit szem előtt tartva a jelen rendelet keretei között rögzíti Kunsziget Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) közművelődési feladatait, a közművelődéshez kapcsolódó szolgáltatások körét azok ellátási formáit, a feladatellátás és a szolgáltatásnyújtás finanszírozásának formáját és mértékét.

(2) Az Önkormányzat elismeri, hogy a község minden polgárjának joga van a kulturális örökség megismeréséhez és elsajátításához, személyiségének a művelődés általi fejlesztéséhez.

(3) Az Önkormányzat feladatának tekinti a helyi közművelődés intézményi feltételeinek biztosítását, a közművelődéshez kapcsolódó szakmai tevékenység és a szolgáltatás tekintetében a megfelelő színvonalú működés megteremtését.


A rendelet hatálya


2. § A rendelet hatálya kiterjed a kunszigeti Integrált Közösségi és Szolgáltató Térre, a helyi közösségi színterekre, a helyi kulturális élet területén együttműködő intézményekre, civil szervezetekre a közművelődési tevékenységben résztvevőkre, a közművelődési szervezetekre, azok fenntartóira, működtetőire és alkalmazottjaira.


A rendelet célja


3. § (1) A rendelet célja, hogy a Kunszigeten található kulturális javak, értékek megőrzését, ápolását és továbbfejlesztését szolgálja. E cél elérése érdekében a helyi közművelődéshez kapcsolódóan az alábbi feladatok ellátásáról gondoskodni kell:


 1. a helyi kulturális aktivitásokban a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztéséről
 2. a lakosság megismertetése a helyi kulturális örökséggel, annak érdekében, hogy a lakosságnak az ezen örökség feltárására, megóvására és közkinccsé tételére vonatkozó joga érvényesülhessen,
 3.  a település és a vonzáskörzete természeti, környezeti, épített, kulturális, szakrális művészeti közösségi értékeinek közismertté tétele, és ennek érdekében találkozók, kiállítások rendezése,
 4.  a közösségi művelődéshez megfelelő és méltó környezet és infrastruktúra biztosítása,
 5.  a község kulturális hagyományainak ápolása, továbbfejlesztése, a helyi értékek megismertetése és védelmének erősítése, hagyományőrző közösségek működésének elősegítése,
 6.  a közművelődési esélyegyenlőség megteremtésének támogatása,
 7.  a generációk számára szabadtéri közösségi színterek kialakítása,
 8.  helyi alapítványokkal, egyesületekkel, civil szervezetekkel való együttműködés, kulturális tevékenységük támogatása,
 9. az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúra értékeinek megismertetése, gazdagítása,
 10. az iskolarendszeren kívüli öntevékeny, önképző tanulás támogatása a nyilvános könyvtári ellátás segítségével, tehetséggondozás és fejlesztés feltételeinek biztosítása
 11. az ünnepkörökhöz  kapcsolódó szokások gondozása, gazdagítása,
 12. a képességfejlesztő, mentális kultúrát fejlesztő programok, tanfolyamok szervezése, szakkörök, és ilyen tevékenységet folytató helyi civil szervezetek támogatása,
 13. az önkormányzat fenntartásában működő közgyűjteményi intézmények közművelődési tevékenységnek támogatása,
 14. szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
 15. helytörténeti, településtörténeti, képző művészeti és fotókiállítások rendezése,
 16. számítógép, internet használati lehetőség biztosítása az Integrált Közösségi és Szolgáltatói Térben,
 17. az egész életre (élethosszig) terjedő tanulás feltételeinek megteremtése
 18. könyv-és könyvtárhasználati órák, könyvtári vetélkedők, író-olvasó találkozók, kézműves foglalkozások szervezése gyerekeknek,
 19. színházi előadások, egészségnevelési előadások szervezése,
 20. helyi értékeket védő, gazdagító összefogások ösztönzése, népi kismesterségek őrzése
 21. szabadtéri közösségi terek amatőr alkotó és előadói művészeti tevékenység feltételeinek megteremtése
 22. országos és helyi ünnepi alkalmak biztosítása, műsorok szervezése, támogatása.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapszolgáltatásokon túl feladatának tekinti:

 1. a község kulturális értékeinek, hagyományainak feltárását, megismertetését, ápolását,  a település kiemelkedő személyiségeinek értékteremtő kulturális tevékenységének megismertetését,
 2. a község vonzerejének, lakosságmegtartó képességének növelését, a civil társadalom önszerveződő tevékenységének erősítését, a községi lakosok életminőségének, életesélyeinek javítását, 
 3. a hátrányos helyzetű rétegek kulturális elesettségének mérséklését, 
 4. az iskolai, az iskolarendszeren kívüli képzések, felnőttoktatás egyes formáinak intézményesülését a közművelődés feladatrendszerében, 
 5. a gyermekek és fiatalok művészeti, közművelődési és értékteremtő közösségi aktivitásainak segítését, 
 6. a község környezeti, szellemi, művészeti hagyományainak feltárását, megismertetését, a helyi művelődési szokások gondozását, gazdagítását, 
 7. az egyetemes, nemzeti és nemzetiségi kultúrák megismertetését, gyarapítását, a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását,
 8. a környezeti kultúra javítását, községesztétikai kultúra fejlesztését, 
 9. a helyi társadalom kapcsolatrendszerének fejlesztését, közösségi élete érdekérvényesítésének támogatását, 
 10. a szabadidő kulturált és művelődési célú eltöltésének támogatását,
 11. közhasznú kulturális információs szolgáltatások nyújtását, helyi művelődési, szociológiai kutatások elvégzését,
 12. egyéb, az Önkormányzat által támogatandónak minősített művelődési formák gyakorlásának elősegítését
 13. a közélet, a helyi nyilvánosság kulturális, közművelődési csatornáinak biztosítását, bővítését,
 14. a kulturális programokról szóló tájékoztatást,
 15. köztéri alkotások helyreállítását, új szobrok, és hagyományőrző emléktáblák felállítását,
 16. a rekreációs tevékenység támogatását,
 17. a közélet, a helyi nyilvánosság kulturális, közművelődési csatornáinak biztosítását, bővítését,
 18. az európai kultúrák közötti kapcsolatok ápolása, fejlesztése érdekében a közreműködés fenntartása és annak szélesítése Kunsziget testvérközségének hasonló feladatokat ellátó intézményeivel, művészeti együtteseivel, civil közösségeivel, fokozott figyelemmel a határon túl élő magyarság kulturális értékeinek őrzésére, az erdélyi testvérfalui kapcsolat erősítésére
 19. a közművelődési feladatellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztését, és karbantartását.


A közművelődési feladatellátás szervezeti keretei


4. § (1) Kunsziget Község Önkormányzata e-rendeletben foglalt célok és feladatok ellátására közművelődési intézményeket, közösségi színtereket biztosít, szükség szerint újakat hoz létre.

(2) A közösségi színtér feladatellátásához szükséges személyi és szakképzettségi, létesítményi és tárgyi feltételeit jelen rendelet a közművelődési alapszolgáltatások, valamint a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló miniszteri rendeletnek a közösségi színterekre vonatkozó rendelkezései alapján határozza meg.

(3) Az Önkormányzat a helyi közművelődés színvonalának emelése érdekében az Önkormányzat által fenntartott Integrált Közösségi és Szolgáltatói Tér mellett együttműködik:

 1.  a község nevelési oktatási intézményeivel,
 2.  a Széchényi István Könyvtárral,
 3. a Dr. Kovács Pál Könyvtárral,
 4. a községben és a térségben működő társadalmi szervezetekkel, civilszervezetekkel, egyesületekkel, klubokkal,
 5. az egyházakkal,
 6. a közművelődési feladatokat vállaló magánszemélyekkel,
 7. községben gazdasági tevékenységet végző gazdasági társaságokkal
 8. a hasonló feladatokat ellátó országos, regionális intézményekkel, civil szervezetekkel.


A közművelődési megállapodások megkötésének feltételei


5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátásába – közművelődési megállapodás megkötésével – a közművelődésről szóló törvényben foglalt követelményeknek megfelelő alábbi intézményeket, szervezeteket vonhatja be:

 1. a közművelődési célú civil szervezeteket, intézményeket
 2. a községben működő egyházakat.
 3. gazdasági társaságoka

(2) Civil szervezet esetén azzal a szervezettel lehet megállapodást kötni, amely:

 1. rendszeres közművelődési továbbá a közművelődéshez kapcsolódó tevékenységet folytat
 2. a bíróság jogerős bejegyző határozattal nyilvántartásba vette
 3. köztartozása nincsen.

(3) Klubokkal érdekegyeztető fórummal amennyiben a cél megvalósítását szolgálja


A közművelődési tevékenység irányítása és ellenőrzése


6. § (1) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi CXL. törvény és e rendelet által meghatározott feladatokkal kapcsolatos fenntartói, felügyeleti és egyéb jogköröket a Képviselő-testület, az alkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

(2) Az Integrált Szolgáltatói és Közösségi Tér szakmailag önállóan látja el tevékenységét.

(3) Az Integrált Szolgáltatói és Közösségi Tér működtetéséért felelős személyek az Integrált Szolgáltatói és Közösségi Tér éves munkatervében rögzítik a tárgyév programjait, az azzal kapcsolatos feladatokat, az ahhoz kapcsolódó költségvetéstervezetet, amelyet a tárgyévet megelőző év decemberében készítenek el, majd ezt követően véleményezésre benyújtanak a polgármesternek legkésőbb december 5. napjáig.

(4) Az előterjesztés az Önkormányzat éves költségvetésének meghatározásával együtt kerül tárgyalásra és elfogadására az ezt tárgyaló képviselő-testületi ülésen.

(5) Az Integrált Szolgáltatói és Közösségi Tér működtetéséért felelős személyek az Integrált Szolgáltatói és Közösségi Tér munkájáról és a feladatok teljesítéséről évente beszámolnak a Képviselő-testület előtt a (4) bekezdésben meghatározott testületi-ülésen.

(6) Az Integrált Szolgáltatói és Közösségi Tér működésének törvényességi ellenőrzését és a gazdálkodási felügyeletet a Kunszigeti Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül a jegyző látja el.


Helyi közművelődési feladatok finanszírozása


7. § (1) Az Önkormányzat éves költségvetési rendeletében határozza meg a tulajdonában lévő közművelődés célú ingatlan, közművelődési intézményfenntartás, a beruházás és a fejlesztés kiadásait. A közművelődés körében jelentkező feladatok ellátását – ideértve a kulturális intézményfenntartással együtt járó költségeket is – az Önkormányzat az állami normatív finanszírozás és a saját bevételei terhére, valamint a pályázati úton elnyert összegekből fedezi. Az Önkormányzat a közművelődés és a kulturális aktivitás körében előtérbe helyezi az önkéntes munkát.

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből finanszírozza:

 1. az intézmények üzemeltetése körében jelentkező az alapvető műszaki és technikai feltételek megteremtésének, a korszerűsítésének és a felújítási-karbantartási munkáknak a költségeit,
 2. az intézményi alapfeladatok között meghatározott tevékenységek ellátásához a jogszabályok alapján meghatározott és szükséges közalkalmazotti személyi kiadások fedezetét, továbbá a személyi juttatások járulékait,
 3. az alapfeladatok ellátásához szükséges szakmai munka költségeit.

(3) A Kunsziget székhelyű társadalmi, civil szervezetek, egyesületek az intézményeket díjmentesen használhatják a Képviselő-testület által jóváhagyott házirend alapján.


Záró rendelkezések


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.