Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelete
a Kunsziget községben történő letelepedés támogatásáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed azokra a magyar állampolgárokra és az Európai Unió tagállamainak állampolgáraira, valamint a Magyarország területén határozatlan időtartamú tartózkodásra jogosult külföldi személyekre, akik Kunsziget község közigazgatási területén lakóingatlan vásárlásához vagy építéséhez kívánják az e rendeletben szabályozott támogatást felhasználni.


2. § (1) Jelen rendelet hatálya alá tartozó személyeknek a település mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott keretösszeg erejéig vissza nem térítendő önkormányzati támogatás (a továbbiakban: lakáscélú támogatás) nyújtható

a) lakásépítéshez,

b) új vagy használt lakás vásárlásához.

(2) E rendelet alkalmazásában lakás: a helyi adóról szóló törvény alapján annak minősülő ingatlan.


3. § (1)[1] Lakáscélú támogatásban részesíthető az a rendelet hatálya alá tartozó nagykorú természetes személy, aki a 2. mellékletben meghatározott szempontrendszer alapján legalább 11 pontot ér el.

(2) Közös tulajdon szerzése esetében a lakáscélú támogatás akkor adható, ha mindegyik tulajdonszerző megfelel a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek.

(3) Nem adható támogatás haszonélvezettel terhelt lakás vásárlására vagy haszonélvezettel terhelt ingatlanon lakás építésére.

(4) Nem adható támogatás, ha a kérelmező a lakás vételárát a kérelem benyújtásáig teljes egészében kiegyenlítette.

(5) Nem adható támogatás, ha a lakás eladója az igénylő – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény meghatározása szerinti – hozzátartozója.


4. § (1)[2] A lakáscélú támogatás iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon kell benyújtani az önkormányzat hivatalához. A kérelem benyújtása illeték- és költségmentes. A 2019. évi költségvetés terhére legkésőbb 2019. november 15. napjáig benyújtott kérelmek alapján állapítható meg támogatás.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az igénylő személyi adatait, állandó lakóhelyét, tartózkodási helyét igazoló okmányok másolatait,

b) a kérelmező és a vele egy háztartásban élők jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát, továbbá az eltartott gyermekek után járó támogatásokról szóló igazolásokat,

c) a kérelmezővel egy háztartásban élő gyermekek születési anyakönyvi kivonatának vagy személyi igazolványának másolatát,

d) lakás vásárlása esetén az arra jogosult által készített adásvételi szerződést és 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot, melyen széljegyként szerepel a tulajdonjog fenntartással történt eladás tényének feljegyzése vagy a tulajdonjog bejegyzésére irányuló eljárás függőben tartása iránti kérelem,

e) lakás építése esetén jogerős építési engedélyt és 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot, továbbá költségvetést az önerő, a pénzintézeti hitel, az esetleges lakásépítési kedvezmények és az önkormányzati támogatás feltüntetésével.

(3) A polgármester a beérkezett kérelmeket megvizsgálja és amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtották be, a kérelem beérkezését követően, határidő kitűzésével a kérelmezőt hiánypótlásra hívja fel.

(4) A kérelmezőnek a hiánypótlási felhívás kézbesítésétől számított 8 napon belül van lehetősége a hiányosságok pótlására.

(5) A képviselő-testület az alaki és tartalmi szempontból hiánytalan kérelem benyújtását követő képviselő-testületi ülésén dönt a támogatás odaítéléséről vagy a kérelem elutasításáról.


5. § (1)[3][4] [5] A vissza nem térítendő lakáscélú támogatás összege háromszázötvenezer forint helyrajzi számonként, de lakás vásárlása esetén nem lehet több az adásvételi szerződésben rögzített vételárnál, illetve lakás építése esetén nem lehet több a költségvetés szerinti kivitelezési költségnél.

(2) A lakáscélú támogatás biztosítékaként Kunsziget Község Önkormányzata javára a megvásárolt lakás vagy a lakásépítéssel érintett ingatlan terhére 10 évi időtartamra jelzálogjogot és ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni. A bejegyzés és a rendeletben meghatározott időtartam elteltét követő törlés teljes költsége a támogatottat terheli.

(3) A lakáscélú támogatás összegét az önkormányzat a támogatási szerződés megkötését követő 60 napon belül átutalja a támogatott folyószámlájára.


6. § (1) Az önkormányzat nevében a támogatási szerződést a polgármester köti meg az önkormányzat hivatalának pénzügyi ellenjegyzésre jogosult köztisztviselője ellenjegyzésével.

(2) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell a lakáscélú támogatás formáját, mértékét, folyósításának módját, a felhasználás célját. A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá az önkormányzat javára bejegyzésre kerülő jelzálogjognak és ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez való hozzájárulást, valamint a szerződésszegés eseteit és a következményeire való felhívást.

(3) Amennyiben a lakáscélú támogatásban részesítendő fél nem a saját tulajdonában álló ingatlanon kíván lakóingatlant építeni, a támogatási szerződés csak akkor köthető meg, ha az ingatlan tulajdonosa feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul az önkormányzat javára bejegyzésre kerülő jelzálogjognak és ennek biztosítására az elidegenítési és terhelési tilalomnak az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. A beleegyező nyilatkozat a támogatási szerződés mellékletét képezi.

(4) A támogatott köteles lakás vásárlása esetén lakásbiztosítást, lakás építése esetén építési- és szerelésbiztosítást, a használatbavételi engedély megszerzését követően pedig lakásbiztosítást kötni.


7. § (1) A támogatásban részesített fél szerződésszegést követ el amennyiben

a) a támogatót valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon megtéveszti,

b) a támogatás összegét a szerződésben rögzített céltól eltérően használja fel,

c) lakás építése esetében négy éven belül építési kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, használatbavételi engedélyt nem szerez, vagy lakás vásárlása esetén egy éven belül a lakás tulajdonjogát önhibájából nem szerzi meg,

d) a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 éven belül a lakást bérbeadással vagy használatba adással hasznosítja,

e) a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 éven belül életvitelszerűen nem Kunsziget községben él, kivéve, ha felsőfokú tanulmányait nappali tagozaton végzi vagy tartós kiküldetésben külföldön tartózkodik,

f) a támogatási szerződés megkötésétől számított 60 napon belül nem igazolja a támogató felé a rendeletben előírt lakás- vagy építési- és szerelésbiztosítás megkötésének tényét.

(2) Szerződésszegés esetén a szerződést az önkormányzat nevében a polgármester felmondja és a szerződésszegő félnek a vissza nem térítendő támogatás teljes összegét és annak kamatait egy összegben, a szerződés felmondásától számított 30 napon belül vissza kell fizetnie Kunsziget Község Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájára.


8. § (1) Nem kell a lakáscélú támogatást visszafizetni, ha a lakást

a) azért idegenítik el, mert építéssel vagy vásárlással jogos lakásigényüket kielégítő másik lakóingatlant kívánnak Kunsziget község közigazgatási területén szerezni, vagy

b) házasság felbontása esetén a vagyonközösség megszüntetése érdekében idegenítik el és a korábbi házastársak valamelyike építéssel vagy vásárlással másik, Kunsziget község közigazgatási területén fekvő lakóingatlant szerez.

(2) A (1) bekezdés eseteiben a jelzálogjog és az elidegenítési és terhelési tilalom az eredeti időtartam lejártáig az új ingatlanra átvezetésre kerül.


9. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a fiatalok első lakáshoz jutásának, Kunsziget községben történő letelepedésének önkormányzati támogatásáról szóló 2/2011. (II. 19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.[1]

Módosította a 8/2016. (IX. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. október 1-től.

[2]

A rendelet szövegét a 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. május 31-től.

[3]

Módosította a 12/2017. (VIII. 3.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. augusztus 4-től.

[4]

A rendelet szövegét a 4/2019. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2019. május 31-től.

[5]

A rendelet szövegét a 11/2019. (VIII. 7.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2019. augusztus 8-tól


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
178.19 KB
2. melléklet
120.54 KB