Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (IV. 3.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2019. (IV. 3.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § (1) Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Jelen rendeletet az 1: 2 500 ma-ú Tm-2, az 1: 12 000 ma-ú Tm-3 (munkaszám: 05100), az 1: 2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 09082), az 1:1 000 ma-ú Tm-4/m (munkaszám: 11014), az 1:1 500 ma-ú Tm-5/m (munkaszám: 12025), az 1: 2 500 ma-ú Tm-6/m (munkaszám: 16092), az 1: 2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 17062), az 1: 2 500 ma-ú Tm-3/m (munkaszám: 18038), az 1: 2 500 ma-ú Tm-4/m (munkaszám: 18126), valamint a 1: 2 500 ma-ú Tm-5/m (munkaszám: 18137) szabályozási tervlappal együtt kell alkalmazni.”


(2) A HÉSZ 9. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„Az ipari gazdasági terület építési telkei az alábbi táblázat szerinti beépítési jellemzőkkel építhetők be:


Építési övezet jele

Gip-SZ/50/

      12,0*/2000/25

Gip-SZ/50/

      12,0*/5000/30

Gip-SZ/50/

      7,5/2000/30

Beépítési mód

Beépítettség (%)

Építménymagasság (m)

Telekterület (m2)

Zöldfelület (%)

szabadon álló

max. 50

max. 12,0*

min. 2000

min. 25

szabadon álló

max. 50

max. 12,0*

min. 5000

min. 30

szabadon álló

max. 50

max. 7,5

min. 2000

min. 30

Építési övezet jele

Gip-SZ/50/

      7,5/5000/30


Beépítési mód

Beépítettség (%)

Építménymagasság (m)

Telekterület (m2)

Zöldfelület (%)

szabadon álló

max. 50

max. 7,5

min. 5000

min. 30*: Az övezetben a Fő utca felőli szabályozási vonaltól mért 30 m-es sávban az építménymagasság max. 7,5 m.”


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.