Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2019. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Dunaszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Étv. 6. § (1) bekezdésében, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró államigazgatási szervek véleményének kikérésével a következőket rendeli el:1. §       Dunaszeg Község Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 9/2013. (IV. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (3) bekezdése kiegészül a következőkkel:

            Jelen rendelet az SZT-M2 M=1: 2 500 (Msz.: 18110), SZT-BEÉP 1:4000 ma-ú, SZT-R 1:2500 ma-ú, SZT-KÜL 1:10.000 ma-ú (msz.: 16009), SZT-M 1:2000 ma-ú (msz.: 17112) szabályozási tervekkel együtt kell alkalmazni.


2. §      A R. 4.§ (3) bekezdése helyébe a következő rész lép:


(3) „Beépítésre nem szánt terület lehet:

- közlekedési és közműterület,

- zöldterület (közpark, fásított köztér, egyéb)

- erdőterület:                                           védelmi (védett és védő),-

gazdasági,-

- mezőgazdasági terület:                       általános,-                                                                                                                                                                 kertes,-

- vízgazdálkodási terület,

- különleges terület:                               temető,-

természetközeli terület,                                                                     hulladékudvar területe,

turisztikai terület”


3. §      A R. 8.§ (1) bekezdése helyébe a következő rész lép:


(1) „A különleges terület sajátos használata szerint lehet:

a, nagy kiterjedésű sportolási célú terület (Ks)

b, temető, illetve kegyeleti rendeltetésű terület (Kt)

c, hulladékkezelők, -lerakók területei (Kh)

d, mezőgazdasági üzemi terület (Kmg)

e, turisztikai terület (Ktu)”


4. §       A R. 8.§ (6) bekezdése helyébe a következő rész lép:


Építési övezet jele

Ksp-S/20/

6,0/4500- - /60

Kt- S/40/

6,5/1000-20/25

Kh- - / - /

 - /K- K /25

Ktu-S/45/

4,5/500-(18)/25

Beépítési mód

Beépítettség (%)

Építménymagasság (m)

Telekterület (m2)

Telekszélesség(m)

Zöldfelület (%)

szabadonálló

max. 20

max. 6,0

min. 4500

-

min. 60

szabadonálló

max. 40

max. 6,5

min. 1000

min. 20

min. 25

-

-

-

K

K

min. 25

szabadonálló

max. 45

max. 4,5

min. 500

min. 18

min. 255. §       A R. 8.§ kiegészül a következő résszel:


„8. § (9) A turisztikai jellegű különleges terület elsősorban turisztikai kiszolgálással kapcsolatos (szállás, wellness, sport stb.) építményeinek elhelyezésére szolgál. Elhelyezhetők még kereskedelmi és szolgáltató létesítmények, továbbá szolgálati lakás is.”


6. §       A R. 13.§ (8) bekezdése helyébe a következő rész lép:


Építési övezet jele

Z SZ/3/0,4

   4,5/---/----

Beépítési mód

Beépítettség (%)

Szintterület-sűrűség

Építménymagasság (m)

Telekterület (m²)

Telekszélesség(m)

Zöldfelület (%)

szabadonálló

max. 3

max. 0,06

max. 4,5

-

-

----
Záró rendelkezések7. §.         (1) Jelen rendeletet a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.

   (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.