Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. Általános rendelkezések1. § A rendelet hatálya Dunaszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén történő házassági anyakönyvi eseményre (a továbbiakban: házasságkötés) terjed ki.

2. § Jelen rendelet alkalmazásában

a) hivatali helyiség: a Dunaszeg, Országút u. 6. szám alatti önkormányzati hivatal és házasságkötő terem, valamint a Dunaszeg, Fő u. 2. szám alatti integrált közösségi és szolgáltató tér;

b) hivatali munkaidő: a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott munkarend.2. Az engedélyezés szabályai3. § (1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelmet a házasságkötés bejelentésével egyidejűleg, az elektronikus anyakönyvi rendszerből előállított nyomtatványon, az anyakönyvvezető útján a jegyzőhöz kell benyújtani.

(2) A kérelemről a jegyző az anyakönyvvezető javaslatának figyelembevételével dönt.

(3) Az engedélyezés során figyelemmel kell lenni a már előjegyzésbe vett, hivatali helyiségben vagy munkaidőben tartandó házasságkötésekre, azok lebonyolítását az engedélyezendő hivatalon kívüli vagy munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény nem veszélyeztetheti.

(4) Nem engedélyezhető hivatali helyiségen kívüli házasságkötés lebonyolítása különleges körülmények között (pld. víz alatt, föld alatt, levegőben, mozgó járműben, valamint a résztvevők testi épségét veszélyeztető egyéb körülmények között), továbbá vallás gyakorlására szolgáló épületben.3. Díjfizetési kötelezettség4. §[1] (1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként bruttó 10.000 Ft.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőben történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként bruttó 10.000 Ft.

(3) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításának szolgáltatási díja eseményenként bruttó 15.000 Ft

(4) Rendkívüli esemény esetén, különösen gyermek születésének várható közeli időpontja vagy a házasulandó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota esetében az egészségügyi és szociális intézményben, továbbá az érintettek valamelyikének lakásán lebonyolított házasságkötés térítésmentes.

5. § (1) A szolgáltatási díjat az esemény megrendezése előtt legalább 10 nappal, az önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalással vagy a házipénztárba történő befizetéssel teljesíteni.

(2) Amennyiben a házasságkötésre nem kerül sor, a befizetett szolgáltatási díjat az önkormányzat írásbeli kérelemre akkor fizeti vissza, ha a házasságkötés lemondására a tervezett időpontot megelőzően legalább 3 munkanappal korábban sor kerül.

(3) A befizetett szolgáltatási díjat vissza kell fizetni a befizető részére, ha a házasságkötés lebonyolítása az önkormányzat hibájából hiúsul meg.4. Az anyakönyvvezetőt megillető díjazás6. §[2] (1) A hivatali munkaidőn kívül, hivatali helyiségben történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 17.500 Ft díjazás illeti meg.

(2) A hivatali helyiségen kívüli, hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt választása szerint a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő vagy eseményenként bruttó 12.000 Ft díjazás illeti meg.5. Záró rendelkezések7. § (1) Jelen rendelet 2017. május 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, és ezen többletszolgáltatások ellentételezéseként fizetendő díjak mértékéről szóló 11/2011. (VI. 24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.[1]

A rendelet szövegét a 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2019. március 9-től

[2]

A rendelet szövegét a 3/2019. (III. 8.) önkormányzati rendelet 2 §-a módosította. Hatályos: 2019. március 9-től