Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a közterület használatával kapcsolatos szabályokról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
a közterület használatával kapcsolatos szabályokról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) bekezdésében és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. és 2. pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. A rendelet hatálya

1. §


 1. A rendelet hatálya kiterjed Dunaszeg község közigazgatási területén található valamennyi közterületre.
 2. Dunaszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló törvény szerinti filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételére e rendelet a filmforgatási célú közterület-használatra vonatkozó szabályokról szóló önkormányzati rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazandó.


2. A közterület fogalma és a közterületek rendeltetésének továbbá ezzel összefüggő

használatának szabályai

2. §


 1. E rendelet alkalmazásában közterület alatt az olyan önkormányzati tulajdonban álló földterületet kell érteni, amelyet az ingatlan-nyilvántartás ekként tart nyilván.
 2. Közterület rendeltetése különösen: a közlekedés biztosítása (utak, terek), a pihenő és emlékhelyek kialakítása (parkok, köztéri szobrok stb.) és rekreációs célú használata, továbbá a közművek elhelyezése. A közterületet rendeltetésének megfelelő célra - a jogszabályok keretei között - bárki szabadon használhatja.
 3. Rendeltetésétől eltérő célú a közterület használata, ha a nem rendeltetésszerű használat a közterület vagy annak meghatározott része mások általi rendeltetésszerű igénybevételét korlátozza. Rendeltetésétől eltérően közterületet használni csak erre vonatkozó hozzájárulás birtokában lehet.
 4. A közterület rendeltetésével ellentétes célú, ezért tilos a közterület használata, ha az a következő magatartások megvalósításával történik:
 1. hirdetés közterületen – ide nem értve e rendelet 1. számú függelékében felsorolt hirdetőtáblákat – történő elhelyezése függetlenül annak tartalmától;
 2. a járdaszakaszt érintő olyan létesítmény telepítése, illetve a gépjárművel történő olyan parkolás, amely a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozza;
 3. zöldterület használata abban az esetben, ha az ott lévő növényállomány e használat következtében maradandóan károsul és a helyreállítása nem lehetséges, kivéve a területen húzódó közmű javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatok elvégzése;
 4. közút és járda felületén reklám elhelyezése;
 5. közterületen nem árusítható termékek forgalmazása;
 6. szeszesital fogyasztása, kivéve az engedéllyel rendelkező vendéglátó-ipari teraszok területét;
 7. a köztisztaság és a közbiztonság veszélyeztetése;
 8. jármű iparszerű javítása;
 9. üzemképtelen jármű 3 napot meghaladó tárolása;
 10. sátorozás vagy rekreációs célú lakókocsihasználat, kivéve, ha az az e célra kijelölt közterületen történik;
 11. a hozzájáruláshoz kötött közterülethasználat jogosulatlan gyakorlása;
 12. közerkölcsbe és közrendbe ütköző viselkedés tanúsítása
 13. köznyugalmat szándékosan megzavaró viselkedés tanúsítása.   


3. A hozzájáruláshoz kötött közterülethasználatra vonatkozó részletes szabályok

3. §


 1. A közterületen húzódó közművek közterület bontásával együtt járó javításához, létesítéséhez, fenntartásához nélkülözhetetlen munkálatokat kizárólag erre vonatkozó hozzájárulás birtokában lehet elvégezni.
 2. A hozzájárulás kiadása iránt az 1. számú melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal azonos adattartalommal kérelmet kell benyújtani a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
 3. Kérelmet kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott munkálatokkal érintett ingatlan tulajdonosa vagy az ilyen ingatlant használó természetes vagy jogi személy a tulajdonos írásbeli hozzájárulásának csatolása mellett jogosult benyújtani.
 4. A kérelemhez kettő példányban csatolni kell
  1. a létesítmény-elhelyezési tervet magában foglaló és a jellemző keresztszelvényt tartalmazó, méretekkel ellátott helyszínrajzot;
  2. a forgalomtechnikai tervet;
  3. a műszaki leírást; és
  4. a helyreállítási tervet  
 5. Az eljárásért az illetékekről szóló törvényben meghatározott általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű illetéket kell fizetni. Az illetéket illetékbélyeg formájában a kérelmen kell leróni.
 6. A hozzájárulásban a feltételek meghatározása körében rendelkezni kell a megbontott közterület helyreállításáról, a közlekedés biztonságának biztosításáról, a munkálatok kezdési és befejezési időpontjáról, a hozzájárulás jogosultjának személyéről, és az esetleges aszfaltburkolat-bontás egyeztetésének eljárásrendjéről és a kivitelező személyéről.
 7. A kérelem alapján a tulajdonosi joggyakorlás körében kiadott hozzájárulásban rendelkezni kell a megbontott közterület anyagáról, a környező közművek védelméről, a munka megkezdésének és befejezésének írásbeli bejelentéséről és a helyreállítás vonatkozásában a felelősségviselésről.
 8. A (6) bekezdésben meghatározott hozzájárulás megadása a jegyző, a (7) bekezdésben meghatározott hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.


4. §


 1. Építőanyagok, építési tevékenységből származó egyéb anyagok (sitt, kitermelt föld, bontott faanyag stb.) és a szén kivételével a jövedéki terméknek nem minősülő tüzelőanyagok (fa, szén, pellet, brikett) kizárólag erre vonatkozó hozzájárulás birtokában tárolhatók közterületen.
 2. A hozzájárulás kiadása iránt a 2. számú melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal azonos adattartalommal kérelmet kell benyújtani a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
 3. Kérelmet kizárólag az építési tevékenységgel érintett ingatlan tulajdonosa vagy az ilyen ingatlant használó természetes vagy jogi személy a használat jogcímének igazolásával, a tulajdonos írásbeli hozzájárulásának csatolása mellett jogosult benyújtani.
 4. Az eljárásért az illetékekről szóló törvényben meghatározott általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű illetéket kell fizetni. Az illetéket illetékbélyeg formájában a kérelmen kell leróni.
 5. A hozzájárulásban a feltételek meghatározása körében rendelkezni kell a közterület használat időtartamáról, annak kezdő és befejező időpontjáról, a közlekedés biztonságának és az érintett közműveknek a biztosításáról, a hozzájárulás jogosultjának személyéről és az eredeti állapot helyreállításának vonatkozásában a felelősségviselésről.
 6. Nem adható hozzájárulás, ha a tárolás kérelmezett időtartama a 6 hónapot meghaladja, vagy a tárolási tevékenység a közlekedés céljára szolgáló közterület rendeltetésszerű használatát ellehetetleníti.
 7. A hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.


5. §


 1. A 7,5 tonna összterhelésű tehergépjárműnél nagyobb tehergépjárművel történő önkormányzati tulajdonban álló belterületi közútra történő fuvarozási célú behajtás kizárólag erre vonatkozó hozzájárulás birtokában végezhető.
 2. A hozzájárulás kiadása iránt a 3. számú melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal azonos adattartalommal kérelmet kell benyújtani a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalhoz.
 3. Kérelmet kizárólag a fuvarozási célú behajtást végző személy vagy az a természetes vagy jogi személy jogosult benyújtani, akinek az érdekében a fuvarozási célú behajtás történik.
 4. Az eljárásért az illetékekről szóló törvényben meghatározott általános tételű eljárási illetéknek megfelelő összegű illetéket kell fizetni. Az illetéket illetékbélyeg formájában a kérelmen kell leróni.
 5. A hozzájárulásban a feltételek meghatározása körében rendelkezni kell a fuvarozási célú behajtással érintett útvonalról, a fuvarozási tevékenység időtartamáról, annak kezdő és befejező időpontjáról, a közlekedés biztonságának biztosításáról és a hozzájárulás jogosultjának személyéről.
 6. A hozzájárulás jogosultjának a fuvarozási célú behajtást végző személy vagy az a kérelemben megjelölt jogi személy minősül, akinek az alkalmazásában a fuvarozási célú behajtást végző személy áll.
 7. A hozzájárulás megadása a polgármester hatáskörébe tartozik.


4. A közterületen történő alkalmi árusításra vonatkozó külön szabályok

6. § 


 1. Alkalmi árusítás kizárólag a Dunaszeg belterületi fekvésű 458 helyrajzi szám alatti, természetben pedig a 9174 Dunaszeg, Országút utca 1. szám alatti ingatlanon végezhető.
 2. Az alkalmi árusítás megkezdése előtt az erre irányuló tevékenységet végző személy köteles a 4. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy azzal egyező adattartalommal bejelenteni a tevékenységet a Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatalban.
 3. Az alkalmi árusítás díját a 2. számú függelék tartalmazza.5. A rendeltetéssel ellentétes célú közterület-használat következményei

7. §


 1. Rendeltetésével ellentétesen használja a közterületet az, aki a rendelet 2. § (4) bekezdésében meghatározott magatartást tanúsítja, vagy a meglévő közterület-használati hozzájárulásától eltérő módon (így különösen a hozzájárulásban rögzített céltól vagy tevékenységtől eltérő más tevékenység kifejtésére, vagy a hozzájárulásban meghatározott mértéket meghaladó területen) használja a közterületet. A közterület rendeltetésével ellentétes közterület-használó a közterület-használat ellenőrzésére jogosult szerv vagy személy felszólítására köteles a használatot haladéktalanul megszüntetni és a közterület eredeti állapotát saját költségén, bármiféle kártérítési, kártalanítási vagy egyéb igény nélkül azonnal helyreállítani.
 2. Dunaszeg Község Önkormányzata az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével azonnal helyreállíthatja, ha az
 1. élet- és balesetveszély, jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, vagy
 2. jelentős közérdekből

egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

 1. A közterület rendeltetésével ellentétes közterület-használat, ha súlyosabb cselekményt nem valósít meg közigazgatási szabályszegésnek minősül és a következő szankciókat vonja maga után:
 1. figyelmeztetés
 2. közigazgatási bírság
 1. Figyelmeztetés alkalmazásának van helye akkor, ha a rendeltetésellenes közterület használat a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható.
 2. Közigazgatási bírság kiszabásának van helye akkor, ha a figyelmeztetés nem alkalmazható vagy az nem vezetett eredményre.
 3. A közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió forint lehet.
 4. Maximális mértékű közigazgatási bírság kiszabásának kizárólag akkor van helye, ha a jogsértéssel okozott hátrány nem visszafordítható.
 5. A közigazgatási szabályszegéshez kapcsolódó hatáskör gyakorlására a jegyző jogosult.


6. Átmeneti és záró rendelkezések

8. §


 1. Jelen rendelet 2018. december 1. napján lép hatályba.
 2. Jelen rendelet előírásait a hatálybalépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.


Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
465.47 KB
2. melléklet
385.08 KB
3. melléklet
390.99 KB
4. melléklet
394.82 KB
1. függelék
282.58 KB
2. függelék
200.33 KB