Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2018. (VIII.28.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


  1. § (1) Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban HÉSZ) 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Jelen rendeletet az 1: 2 500 ma-ú Tm-2, az 1: 12 000 ma-ú Tm-3 (munkaszám: 05100), az 1: 2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 09082), az 1:1 000 ma-ú Tm-4/m (munkaszám: 11014), az 1:1 500 ma-ú Tm-5/m (munkaszám: 12025), az 1: 2 500 ma-ú Tm-6/m (munkaszám: 16092), az 1: 2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 17062), valamint az 1: 2 500 ma-ú Tm-3/m (munkaszám: 18038) szabályozási tervlappal együtt kell alkalmazni.”


(2) A HÉSZ 4. § (3) bekezdése kiegészül az alábbiakkal:


„- különleges turisztikai terület”


(3) A HÉSZ kiegészül az alábbi 17/A §-sal:


„Különleges turisztikai területen (Ktu) az alábbiak szerint kerülhet sor épület, építmény elhelyezésére:


Építési övezet jele

Ktu-SZ/10/

      5,0/2500/60

Beépítési mód

Beépítettség (%)

Építménymagasság (m)

Telekterület (m2)

Zöldfelület (%)

szabadon álló

max. 10

max. 5,0

min. 2500

min. 60”(4) A HÉSZ 12. § (7) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„A település falusias lakóterületein (Lf), kertvárosias lakóterületein (Lke) és településközpont vegyes területein (Vt) egy telekre legfeljebb 2 lakóegység helyezhető el, ez alól kivételt képeznek:

a) a 15/65, 15/66, 15/67, 15/68, 15/69, 15/70 15/71 és 15/72 hrsz-ú telkeken legfeljebb 3 lakóegység,

b) a település délnyugati területén (15/24-64, 110/47-92, 110/94-95, 110/27, 110/29 hrsz-ú területeken) egy telekre legfeljebb 1 lakóegység helyezhető el.”


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.