Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete a levegő védelméről

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2014. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a levegő védelméről

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Jelen rendelet célja, hogy a nyílt téri égetésre és a háztartási tüzelőberendezések használatára vonatkozó szabályok és korlátozások megállapításával elősegítse a levegő tisztaságának védelmét.


2. § E rendelet alkalmazása során avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon azok tisztántartása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lomb, termés, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék, kaszálék és egyéb növénymaradvány (a továbbiakban együtt: kerti hulladék).


3. § (1) A kerti hulladékot elsősorban hasznosítási műveletek (például házi komposztálás) útján kell kezelni vagy gondoskodni kell a szelektív gyűjtést követő elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó hulladékkezelő gazdálkodó szervezettel. A kerti hulladék elégetésére csak akkor kerülhet sor, ha más hasznosítási lehetőség nem alkalmazható.

(2) Kerti hulladékot kizárólag keddi napon 8 és 20 óra között lehet égetni.

(3) A füstképződés mérséklése érdekében kizárólag száraz kerti hulladék égethető.

(4) Nem égethető kerti hulladék:

a) szeles, ködös vagy erősen párás időben,

b) ünnepnapokon,

c) közterületen,

d) egészségügyi-, szociális-, gyermek-, ifjúsági-, nevelési- és oktatási intézmény, sportlétesítmény, művelődési intézmény és egyházi intézmény 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt,

e) éghető anyagot tároló hely 30 méteres körzetében.

(5) Az önkormányzat közigazgatási területén kívül keletkezett kerti hulladékot az önkormányzat területére behozni és ott elégetni tilos.

(6) Kerti hulladékot égetni csak megfelelően kialakított helyen, a vagyon- és személyi biztonságot, valamint a környezetet nem veszélyeztető módon lehet.

(7) Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat települési, egyéb háztartási vagy ipari eredetű hulladékot (például műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, textíliát vagy ezek maradékait).

(8) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője, használója, bérlője az égetés során köteles a szükséges tűzoltás feltételeiről gondoskodni.

(9) Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt és az esetleges parázslás, izzás – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – megszüntetéséről gondoskodni kell. Az égetés során keletkező szilárd hulladék szabályos elhelyezéséről gondoskodni kell.


4. § Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése – jogszabályi felhatalmazás hiányában – tilos.


5. § Háztartási tüzelőberendezésben csak kereskedelmi forgalomban lévő tüzelőanyag vagy a háztartásban keletkező, veszélyesnek nem minősülő, szennyezetlen papír és fa hulladék égethető el. Hulladékok vagy használt cikkek (például műanyag, cipő, ruhanemű) égetése háztartási tüzelőberendezésben tilos.


6. § (1) Jogszabálysértést követ el, aki jelen rendeletben megállapított tilalmakat vagy kötelezettségeket megszegi.

(2) A jogszabálysértés elkövetőjével szemben

a) figyelmeztetés alkalmazható;

b) 5 ezer forinttól 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) A jogszabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható, amelynek mértéke 5 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedhet.

(4) Az eljárás lefolytatása és a jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza át.

(5) Az eljárás lefolytatása során a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.


7. § (1) Jelen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 8/2010. (XI. 24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.