Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. A rendelet hatálya1. § Jelen rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.2. A költségvetés bevételei és kiadásai2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését


                               176.870 ezer Ft  költségvetési bevétellel

                               176.870 ezer Ft  költségvetési kiadással


állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A költségvetési bevételek és költségvetési kiadások bemutatását előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban jelen rendelet 2., 3. és 4. mellékletei részletezik.

(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten jelen rendelet 5. és 6. melléklete tartalmazza.3. A költségvetés részletezése3. § (1) Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeznek.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 7. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzatnak 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet részletezi.

(6) Az önkormányzat az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást az eredeti előirányzatok között nem tervez.

(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként jelen rendelet 10. és 11. mellékletei határozzák meg.

(8) A 2018. évi előirányzat felhasználási tervet jelen rendelet 13. melléklete, a céljelleggel juttatott támogatásokról szóló kimutatást jelen rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(9) Dunaszentpál Község Önkormányzata 2018. évi és az azt követő három év költségvetésének összevont mérlegét jelen rendelet 15. melléklete tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján.

(10) Az önkormányzat a kiadások között 13.735 ezer Ft általános tartalék megállapítása mellett céltartalékot nem állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés jogát a képviselő-testület fenntartja magának.4. A költségvetés végrehajtásának szabályai4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 5 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(4) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 12. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(5) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(6) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület utólagos beszámolási kötelezettség mellett a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:

a) az önkormányzat számláján lévő szabad pénzeszköznek

aa) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

ab) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

ac) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése,

ad) a számlavezető pénzintézeten keresztül tőkegarantált értékpapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása;

b) az önkormányzat számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszköznek

ba) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése,

bb) a számlavezető pénzintézetnél határozott időre lekötött betétként történő elhelyezése esetén annak lejárata előtti visszavonása,

bc) állampapírba történő befektetése,

bd) állampapírba történő befektetése esetén annak lejárata előtti eladása.5. Az előirányzatok módosítása5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

(2) A pénzügyi-gazdasági folyamatok zavartalanságának biztosítása érdekében a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a költségvetés végrehajtása során az egyes kiadási jogcímeken belül

a) az előirányzat-csoportok között,

b) a kiemelt előirányzatok között,

c) a kiemelt előirányzatokon belül

a tényleges felhasználásnak megfelelő előirányzat-változtatást végrehajtsa.

(3) Az önkormányzat a tárgyévet megelőző évi állami költségvetési kapcsolataira tekintettel a tárgyévet megelőző évi zárszámadás elkészítésére vonatkozó központi előírásokkal összefüggő, a tárgyévet megelőző évi zárszámadás összeállítása során szükségessé váló egyeztetésekből következő előirányzat-változásokat a polgármester végrehajtja és arról a képviselő-testületet a tárgyévet megelőző évi beszámoló előterjesztésével egyidejűleg tájékoztatja.

(4) A polgármester az elemi költségvetési dokumentáció összeállítása során a jóváhagyott eredeti előirányzaton az előirányzat-változtatás miatti átvezetést végrehajthatja és erről a képviselő-testületet a költségvetési rendelet soron következő módosítása keretében tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a szakmai feladatellátás zavartalansága és folyamatossága érdekében, a polgármester utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett felhatalmazza a polgármestert

a) a központi költségvetés által biztosított évközi pótelőirányzatok,

b) évközi egyéb visszatérülések,

c) meghatározott célú pénzátvételek

terhére a kiadási, valamint bevételi előirányzatok módosítására, a szakmai feladatok megkezdésére és a kifizetések teljesítésére.

(6) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(7) A képviselő-testület jelen rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – félévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(9) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(10) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat-túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.6. A gazdálkodás szabályai6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a képviselő-testület döntésében foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Justicia Audit Bt. útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.8. Záró rendelkezések8. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról és a 2016. évi maradvány elszámolásáról szóló 8/2017. (V. 29.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1-15. melléklet
309.5 KB