Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2017. (XII.12.) önkormányzati rendelete
a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kunsziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Kunsziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építési szabályzatról szóló 6/2002. (VI. 24.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: HÉSZ) 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„(3) Jelen rendeletet az 1:2 500 ma-ú Tm-2, az 1:1 2 000 ma-ú Tm-3 (munkaszám: 05100), az 1:2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 09082), az 1:1 000 ma-ú Tm-4/m (munkaszám: 11014), az 1:1 500 ma-ú Tm-5/m (munkaszám: 12025), az 1:2 500 ma-ú Tm-6/m (munkaszám: 16092), valamint az 1:2 500 ma-ú Tm-2/m (munkaszám: 17062) szabályozási tervlappal együtt kell alkalmazni.”


(2) A HÉSZ 9. § (6) bekezdése az alábbi jelkulccsal és az ahhoz tartozó rendelkezéssel egészül ki:


Építési övezet jele

Gip-SZ/50/

      12,0/5000/25

Beépítési mód

Beépítettség (%)

Építménymagasság (m)

Telekterület (m2)

Zöldfelület (%)

szabadon álló

max. 50

max. 12,0*

min. 5000

min. 25„Az övezetben a Fő utca felőli szabályozási vonaltól mért 30 m-es sávban az építménymagasság max. 7,5 m.”


(3) A HÉSZ 12. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:


„(7) A település falusias lakóterületein (Lf), kertvárosias lakóterületein (Lke) és településközpont vegyes területein (Vt) egy telekre legfeljebb 2 lakóegység helyezhető el, ez alól kivételt képeznek:

a) a 15/66, 15/67, 15/68, 15/69 és 15/70 hrsz-ú telkek, amelyeken legfeljebb 3 lakóegység,

b) a település délnyugati területén (15/24-65, 15/71-72, 110/47-92, 110/94-95, 110/27, 110/29 hrsz-ú területeken) lévő telkek, amelyeken legfeljebb 1 lakóegység

helyezhető el.”


2. § Jelen rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
315.23 KB