Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezésről

Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (X.31.) önkormányzati rendelete
a temetőkről és a temetkezésről

Dunaszentpál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:I. Fejezet

Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Dunaszentpál Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén fekvő, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő működő és lezárt köztemetőkre, az ott folyó temetkezési és temető-fenntartási, sírhelyhasználati tevékenységre, valamint a temetői szolgáltatásokat igénybevevő és a temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes vagy jogi személyekre, továbbá mindazokra, akiknek a rendelet hatálya alá tartozó tevékenységek ellátása során, azzal összefüggésben jogai keletkeznek és akikre kötelezettségek hárulnak.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában áll a 9175 Dunaszentpál, Szabadság út, 114, 115, 119/1 helyrajzi szám alatti működő köztemető.II. Fejezet

A temető fenntartása, a temetési helyek és a rendelkezési jog


1. A temető fenntartása, létesítményei2. § (1) Az Önkormányzat közigazgatási területén köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról, ismételt használatbavételéről, vagy kegyeleti park céljára szolgáló átalakításáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A köztemető és létesítményei fenntartásáról az Önkormányzat gondoskodik.

(3) Az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat az Önkormányzat saját maga – alkalmazottja útján – látja el.


3. § (1) Az Önkormányzat a temető rendeltetésszerű használatához szükséges feltételeket az alábbiak szerint biztosítja:

a) utakat épít a parcellák megközelítéséhez, a meglévő utakat rendszeresen karbantartja;

b) parkosítást, fásítást végez;

c) kerítést létesít;

d) vízvételi lehetőséget biztosít;

e) hulladéktárolót működtet, a hulladék gyűjtéséről és elszállításáról rendszeresen gondoskodik;

f) ravatalozót tart fenn.

(2) A köztemetőben az elhunyt ravatalozására való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására szolgáló ravatalozónak mind külső, mint belső ravatalozásra is alkalmasnak kell lennie.

(3) A köztemetőbe szállított holttest hűtéséről a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell. A holttest hűtésének lehetősége Dunaszeg Község Önkormányzatával kötött megállapodás alapján a dunaszegi köztemető (9174 Dunaszeg, Liget u. 49.; helyrajzi szám: 646/2) ravatalozójában lévő halotthűtővel biztosított.

(4) A köztemető létesítésénél, bővítésénél, sírhelytábla (parcella) újra betemetésénél a temetési helyek a temető, temetőrész területének legfeljebb 65 %-át foglalhatják el.2. Temetési helyek4. § (1) A temetőben a kialakított sírhelytáblák és temetési helyek igénybevételével lehet temetkezni.

(2) A sírboltok, urnasírhelyek részére külön tábla vagy sor is kijelölhető.

(3) A temetőben a következő temetkezési helyek biztosítottak:

a) koporsós temetésnél:

aa) egyes sírhely;

ab) kettős sírhely;

ac) sírbolt (kripta) építésére kijelölt helyek;

b) hamvasztásos temetésnél:

ba) urnafülke (kolumbárium);

bb) urnasírhely;

bc) urnasírbolt.

(4) Az urna koporsós temetési helyre rátemethető.


5. § (1) A temetőben lévő sírhelyek méretük és az eltemethető személyek száma szerint a következők:

a) Egyes sírhely: 2 m hosszú, 1 m széles, mélysége 2 m. Különleges esetekben a temető fenntartója ettől eltérést engedélyezhet. Egy koporsó helyezhető el benne.

b) Kettős sírhely: 2 m hosszú, 2 m széles, mélysége: 2 m. Két koporsó helyezhető el benne.

c) Az építhető sírbolthelyek legkisebb mérete a kettős sírhely méretével azonos.

(2) A sírok egymástól való távolsága legalább 60 cm. A sorok közötti távolságnak 1 méternek kell lenni.

(3) A sírjel nem foglalhat el a megváltott helynél nagyobb területet.

(4) A sírdombok magassága legfeljebb 30 cm lehet.

(5) Egyes és kettős sírhelyen sírboltot kiépíteni nem szabad.

(6) A sírgödröt kifalazni nem szabad.


6. § (1) A sírboltokat legalább kettő koporsó befogadására alkalmas al- és felépítményként lehet megépíteni a hatályos építésügyi jogszabályok alapján.

(2) A sírboltban halottat csak kettős koporsóban szabad elhelyezni, mely közül egyiket légmentesen le kell zárni.

(3) A sírboltba történő temetés rendjét a sírboltkönyv határozza meg.


7. § (1) Urnasírhely és urnasírbolt az urna földbe történő elhelyezését szolgálja.

(2) Urnasírboltot csak a hatályos építésügyi jogszabályok alapján lehet létesíteni.

(3) Az urnafülkében az elhamvasztottak urnái helyezhetők el. A kötelezően biztosítandó urnafülke elölnézeti mérete: 30 x 30 cm.

(4) Az urnasírhely mérete: 60 x 80 cm, mélysége 100 cm.

(5) Urnasírba, urnasírboltba legfeljebb 4 urna helyezhető el.

(6) Hagyományos egyes sírhelybe legfeljebb további 1 urna, kettes sírhelybe legfeljebb további 2 urna rátemethető.3. A megváltási díjak8. § (1) A temetési hely kijelölését az eltemettetőnek a fenntartótól kell kérni. A temetési szándékot a megváltott temetkezési helyek igénybevételekor is mindenkor be kell jelenteni a fenntartónak. Ugyancsak be kell jelenteni bármely okból bekövetkező sírnyitási, temetési hely felbontási szándékot. Ilyen esetben a bejelentéskor be kell mutatni a temetési hely megváltását igazoló befizetési csekket vagy egyéb iratot, amellyel bizonyítani vagy valószínűsíteni lehet a rendelkezési jogosultságot.

(2) Az újonnan megkezdett sorokban csak a sorban következő sírhelyet lehet igényelni.


9. § (1) Temetési hely térítési díj ellenében váltható meg. A temetési hely az újbóli megváltás idején érvényes időtartamra és díjért a rendelkezésre jogosult vagy annak leszármazója, örököse által újból megváltható.

(2) A térítési díjakat jelen rendelet függeléke tartalmazza.

(3) A díjakat a temetést, kihantolást, vagy rátemetést megelőzően kell megfizetni.

(4) A temetési helyekkel való ésszerű gazdálkodás érdekében még élő személy részére temetési hely, kriptahely nem foglalható le. Kivételt képeznek a kettős vagy a mélyített sírhelyek.

(5) Rátemetésnél a teljes sírhely díját kell megfizetni, a sírhelyhasználat ideje a temetési hely feletti rendelkezés lejártáig tart.

(6) A hamvakat tartalmazó urnának a sírhelybe történő temetése és rátemetés esetén is annak a sírhelynek a díját, illetve időarányos díját kell megfizetni, amelybe az urnát betemetik.4. A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama10. § (1) A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama:

a) egyes és kettős sírhely esetén 25 év;

b) sírbolt (kripta) esetén 60 év;

c) urnafülke és urnasírhely esetén 25 év;

d) urnasírbolt esetén 25 év.

(2) A temetési hely feletti rendelkezési jog újraváltással meghosszabbítható, ebben az esetben a meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók. A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.III. Fejezet

A temetőhasználat szabályai és a nyilvántartások vezetése


5. A temetőhasználat szabályai11. § (1) A temetési hely felett rendelkező köteles a temetőhasználatra vonatkozó jogszabályokat és jelen rendeletben foglaltakat betartani, a megváltott helyet gondozni, környezetét gyommentesítéssel vagy fűnyírással rendben tartani. A temetési hely környezetének számít a szomszédos sírhelyig, sírboltig tartó terület és az út fele. A temetési hely környezetének karbantartásáért az érintett területtel közvetlenül határos temetési helyek felett rendelkezők egyetemlegesen felelnek.

(2) A fenntartó vagy az üzemeltető erre irányuló felszólítására a sírkőmaradványok elszállításáról gondoskodni kell.

(3) A megváltott temetési helyen túlterjeszkedő szegélykövet, sírjelet, síremléket vagy sírboltot a fenntartó vagy az üzemeltető felszólítására el kell távolítani.

(4) A közvetlen veszélyt okozó sírjel, síremlék vagy sírbolt karbantartásáról, helyreállításáról a fenntartó vagy az üzemeltető felszólítására gondoskodni kell.


12. § (1) A temetőben tilos:

a) a sírhely, sírbolt körül fát vagy bokrot ültetni;

b) lépcsőt építeni vagy egyéb rögzített tárgyat elhelyezni;

c) szemetelni, az erre a célra kijelölt hulladéktárolón kívül hulladékot elhelyezni, továbbá a temetői hulladéktárolóban a temető rendeltetésszerű használatán kívül keletkező hulladékot elhelyezni;

d) lebontott sírjelet, síremléket tárolni;

e) a terepszinteket folyókákkal, árkokkal, töltésekkel megváltoztatni;

f) a polgármester előzetes jóváhagyása nélkül reklámot, hirdetményt elhelyezni;

g) a polgármester előzetes jóváhagyása nélkül síremléket, emlékoszlopot állítani, sírboltot, urnasírboltot építeni vagy annak építését megkezdeni;

h) a temetési hely jelölésére szolgáló sírjelet, valamint a sírhelyet, sírboltot, síremléket, urnafülkét vagy a temetőben lévő egyéb tárgyat, növényzetet megrongálni, beszennyezni;

i) a temető területén a polgármester előzetes jóváhagyása nélkül gyomirtószert használni.

(2) Tilos a temető területére állatot bevinni.


13. § (1) A 11. §-ban foglalt kötelezettségek, valamint a 12. §-ban foglalt tilalmak megszegője jogszabálysértést követ el.

(2) A jogszabálysértés elkövetőjével szemben

a) figyelmeztetés alkalmazható;

b) 5 ezer forinttól 150 ezer forintig terjedő közigazgatási bírság szabható ki.

(3) A jogszabálysértés tetten ért elkövetője helyszíni bírsággal sújtható, amelynek mértéke 5 ezer forinttól 50 ezer forintig terjedhet.

(4) Az eljárás lefolytatása és a jogkövetkezmény alkalmazása tekintetében a Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását első fokon a jegyzőre ruházza át.

(5) Az eljárás lefolytatása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezései az irányadók.


14. § (1) A temetőben

a) sírgondozást a temetkezési hellyel rendelkezni jogosult és az elhunyt hozzátartozói;

b) a munkaköri leírás szerinti munkálatokat a temető fenntartója, üzemeltetője;

c) a temetkezési szolgáltatásokat, úgymint temetés felvétel, halottszállítás, az elhunyt temetésre való előkészítése és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátása, ravatalozás, a búcsúztatás, a sírba helyezés, a hamvasztás, az urnaelhelyezés, az urnakiadás, a hamvak szórása, a sírnyitás, az exhumálás és az újratemetés az arra jogosult vállalkozó vagy gazdálkodó szervezet;

d) egyéb munkákat, különösen a síremlék építési-bontási, sírbolt építési-bontási, valamint a fenntartó megbízásából beruházási, javítási, felújítási feladatokat szabadon választott magán- vagy jogi személy

végezhet.

(2) A temetőben végzendő minden munkát – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, valamint a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a polgármester részére a munkavégzés megkezdése előtt legalább 10 nappal írásban be kell jelenteni. Síremlék és tartozékai, valamint emlékoszlop állításának szándéka esetén a bejelentéshez mellékelni kell a méretarányos rajzi dokumentációt is. Sírbolt, urnasírbolt építéséhez mellékelni kell a hatályos építésügyi jogszabályok szerinti engedélyt vagy az építésügyi hatóság igazolását arra vonatkozóan, hogy a tervezett építési tevékenység nem engedélyköteles. A polgármester a temető kialakítása és a településkép védelme érdekében indokolás nélkül jogosult a jóváhagyás megtagadására. A bejelentés elmulasztásáért a munkát végző vállalkozó és a megrendelő is felel.

(3) A sírásás időpontját a temetkezési szándék bejelentésekor kell megjelölni.


15. § A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatást végzők között hátrányos megkülönböztetést nem tehet, egyúttal biztosítani kell a versenysemlegességet.


16. § A temető használatával kapcsolatos bejelentéseket a fenntartóhoz kell benyújtani, aki szabálytalanság vagy jogszabálysértés észlelése esetén arra a bejelentő figyelmét felhívja és a szükséges intézkedést megteszi.6. Nyilvántartások vezetése17. § (1) Az Önkormányzat hivatalában temetői nyilvántartókönyvet, sírboltkönyvet kell vezetni. A halottak nyilvántartó könyvébe időrendi sorrendben kell bevezetni a temetkezést a halotti bizonyítványban megadott adatok alapján. A nyilvántartást a jegyző vezeti.

(2) Valamennyi fajta temetési helyre, sírhelyre a nyilvántartásban be kell jegyezni a sírhely, sírbolt, urnafülke, urnasírhely és urnasírbolt felett rendelkezni jogosult személy, személyek, örökösök nevét és címadatait.IV. Fejezet

Záró rendelkezések18. § (1) Jelen rendelet 2017. november 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszentpál Község Önkormányzata Képviselő-testületének a temetőkről és temetkezésről szóló 16/2000. (XII. 20.) önkormányzati rendelete, valamint az azt módosító 8/2006. (V. 31.) önkormányzati rendelet, a 9/2009. (IX. 17.) önkormányzati rendelet és a 11/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
függelék
188.5 KB