Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII.8.) önkormányzati rendelete a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (VIII.8.) önkormányzati rendelete
a települési önkormányzat tulajdonában álló közterület filmalkotás forgatása céljából történő igénybevételéről

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4)-(5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A rendelet hatálya Dunaszeg község közigazgatási területén a települési önkormányzat tulajdonában álló közterületi ingatlanokra terjed ki, azok rendeltetésétől függetlenül.


2. § (1) A közterület filmforgatási célú igénybevétele a 60 napot nem haladhatja meg.

(2) A közterület filmforgatási célú igénybevétele ugyanazon vagy különböző engedélyes által forgatott film esetében, ugyanazon időszak alatt, összességében az 1000 m2 területet nem haladhatja meg.


3. § (1) Közmű üzemzavara elhárításának szükségessége vagy helyre nem hozható károsodással fenyegető helyzet (a továbbiakban együtt: kárral fenyegető helyzet) esetén az önkormányzat döntése alapján az engedélyes a közterület vagy annak a kárral fenyegető helyzettel érintett része igénybevételét a döntés kézbesítésétől számított legkésőbb három órán belül megszünteti.

(2) A kárral fenyegető helyzet elhárítását követően legkésőbb három napon belül a közterület használatot biztosítani kell.

(3) Rendkívüli természeti helyzet esetén az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.

(4) A rendkívüli természeti helyzet megszűnését, vagy ha a rendkívüli természeti helyzet a természetes, vagy épített környezetet érintően olyan következményekkel járt, amely alól a település közigazgatási területét vagy egy részét mentesíteni kell, a mentesítés befejezését követően legkésőbb 30 napon belül a közterület használatot biztosítani kell.


4. § [1]


5. § [2]


6. § A Képviselő-testület a hatósági szerződés jóváhagyására vonatkozó, továbbá a 3. § (1) és (3) bekezdése szerinti döntéssel kapcsolatos hatáskörét átruházza a polgármesterre.


7. § A közterület filmforgatási célú igénybevételével kapcsolatos eljárásra a mozgóképről szóló törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott, a törvény végrehajtásáról szóló jogszabály rendelkezései az irányadók.


8. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.[1]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2017. február 14-től.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 2/2017. (II. 13.) önkormányzati rendelet. Hatálytalan 2017. február 14-től.