Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.3.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2016. (VIII.3.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdése a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Általános rendelkezések


1. § Jelen rendelet hatálya kiterjed a Dunaszeg község területén életvitelszerűen élő, ott bejelentett lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény hatálya alá tartozó személyekre.


2. Iskolakezdési támogatás


2. § A képviselő-testület az önkormányzat éves költségvetésének függvényében az iskolakezdés többletkiadásainak csökkentésére, a közoktatásban részt vevő gyermekek a képviselő-testület általi normatív döntés által meghatározott csoportjának törvényes képviselői részére, továbbá a felsőoktatásban részt vevő hallgatók a képviselő-testület általi normatív döntés által meghatározott csoportjának részére pénzbeli vagy természetbeni szociális ellátásként iskolakezdési támogatást, valamint egyéb szociális ellátást vagy ösztöndíjat állapíthat meg a képviselő-testület döntésével meghatározott mértékben.


3. Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás


3. § (1) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatos feladatokat az önkormányzat a Dunaszegi Gyermekjóléti és Családsegítő Társulás (9174 Dunaszeg, Országút u. 6.) család- és gyermekjóléti szolgálata útján látja el.

(2) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás igénybevételéhez kérelmet előterjeszteni, valamint jelzést tenni a társulás elnökénél vagy közvetlenül a családsegítőnél lehet.


4. Gyermekek napközbeni ellátása


4. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását az önkormányzat napközi otthonos óvoda és bölcsőde fenntartása útján biztosítja.

(2) Az igénybevételre irányuló kérelmet írásban, az intézmény által rendelkezésre bocsátott formanyomtatványon kell benyújtani az intézmény vezetőjénél.

(3) A felvételi kérelem elbírálási feltételeit, valamint a kérelemhez csatolandó mellékleteket, az ellátás megszűnésének eseteit és módját a napközbeni ellátást biztosító intézmény mindenkor érvényes Szervezeti és Működési Szabályzata, Szakmai Programja és Házirendje részletesen szabályozza.

(4) Az intézményvezető hatáskörében külön eljárás nélkül biztosítható ellátási formák nincsenek.


5. Térítési díj


5. § (1) A családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatással kapcsolatban, valamint az óvoda és a bölcsőde esetében a gondozásért térítési díjat nem kell fizetni.

(2) A gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni.

(3) A gyermekétkeztetés térítési díjának mértékét a képviselő-testület jelen rendelet függeléke szerint állapítja meg.

(4) Az önkormányzat a gyermekétkeztetés normatív kedvezményén kívül más, a személyi térítési díjakat érintő kedvezményeket nem állapít meg.


6. Záró rendelkezések


6. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2004. (X. 28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
függelék
196.67 KB