Dunaszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Főoldal
9174 Dunaszeg, Országút u. 6.; tel./fax: (96) 352-012
9175 Dunaszentpál, Iskola tér 1.; tel./fax: (96) 352-026
9184 Kunsziget, József Attila u. 2.; tel.: (96) 485-040; fax: (96) 552-056
Vissza a rendeletekhez

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdése és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Dunaszeg község illetékességi területén az alábbi helyi adók kerültek bevezetésre:

a) építményadó,

b) magánszemélyek kommunális adója,

c) helyi iparűzési adó,

d)[1] telekadó.


1. Építményadó


2. § Az adó alapja: az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

3. § Az adó évi mértéke:

a) lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén az építmény hasznos alapterülete után 600 Ft/m2,

b) nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén az építmény hasznos alapterülete után 300 Ft/m2.

4. § Mentes az adó alól:

a)[2] az a lakás, amelyben életvitelszerűen tartózkodnak,

b) a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a vállalkozás üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze kivételével.

5. § E rendelet alkalmazásában életvitelszerű tartózkodás: az olyan lakóhely, ahol a magánszemély tartós ott lakásra rendezkedett be és ténylegesen ott lakik.


2. Magánszemélyek kommunális adója


6. § Az adó évi mértéke adótárgyanként: 5.000 Ft.

7. §[3] Mentes a magánszemélyek kommunális adójának fizetési kötelezettsége alól az,

a) aki a lakás céljára szolgáló épület, épületrész után építményadó fizetésére kötelezett;

b) aki a telek után telekadó fizetésére kötelezett.


3. Helyi iparűzési adó


8. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1,7 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4.000 Ft.


3/A.[4] Telekadó


8/A. § Az adó alapja: a telek m2-ben számított területe.

8/B. § Az adó évi mértéke: 20 Ft/m2.

8/C. § Mentes az adó alól:

a) a külterületen fekvő telek;

b) a részben beépített belterületi telek;

c) az a belterületi telek, amelyen a vízellátás, a szennyvízellátás vagy a villamos energia ellátás vagy a gázellátás közműcsatlakozási lehetősége nem biztosított.

8/D. § (1) Mentes továbbá az adó alól az a belterületi telek, amelyre vonatkozóan jogerős építési engedély kiadására került sor, vagy az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység bejelentésének megtörténtét az építésügyi hatóság által kiállított igazoló dokumentummal, hatósági bizonyítvánnyal vagy az elektronikus építési napló üzemeltetője által előállított visszaigazolással az adó alanya igazolta.

(2) A mentesség az (1) bekezdésben meghatározott dokumentum kiállítását követő adóévtől kezdődően addig az adóévig tart, amelyben az épület elkészül. Az épület felépítésének megtörténtét használatbavételi engedéllyel, használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy az egyszerű bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni.

(3) Az (1)-(2) bekezdésekben meghatározott mentesség legfeljebb három egymást követő adóévben állhat fenn. A mentesség (2) bekezdésben meghatározott feltételének nem teljesülése esetén visszamenőleg meg kell fizetni a mentesség időtartamára eső adót.

8/E. § Az önkormányzat a telekadóból származó bevételt kizárólag új belterületi telkek kialakítására, vásárlására, közmű- vagy útfejlesztésre használhatja fel.


4. Záró rendelkezések


9. § (1) Jelen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Dunaszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének az építményadóról szóló 15/2002. (XII. 13.) Ör. rendelete, továbbá az azt módosító 7/2003. (III. 27.) Ör. rendelete, 13/2007. (XII. 15.) Ör. rendelete, 5/2008. (IV. 2.) Ör. rendelete, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 14/2002. (XII. 13.) Ör. rendelete, továbbá az azt módosító 12/2007. (XII. 15.) Ör. rendelete, valamint a helyi iparűzési adóról szóló 16/2002. (XII. 13.) Ör. rendelete, továbbá az azt módosító 12/2012. (XI. 29.) Ör. rendelete és a vállalkozók kommunális adójáról szóló 15/1999. (XII. 16.) Ör. rendelete.

(3) Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény, valamint az adózás rendjéről szóló törvény alapján kell eljárni.[1]

Beiktatta a 12/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-től.

[2]

Módosította a 10/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2016. január 1-től.

[3]

Módosította a 12/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-től.

[4]

Beiktatta a 12/2016. (XI. 29.) önkormányzati rendelet. Hatályos 2017. január 1-től.